Restaurering
Tiltak 1973-98
Det kan være nyttig å oppsummere de tiltak som er gjort, fra sjøspeiderne overtok Christiane i 1965. Det er nemlig lagt ned en betydelig innsats i bevaring av skuta, og et imponerende antall frivillige arbeidstimer. Det kan trekkes fram seks store ombyggingsperioder:

1973/74/75
Vinteren 1973/74 ble dårlig treverk over vannlinjen skiftet hos Promhavn Slipp ved Nærsnes. Drammens Slip bisto med arbeid, bl.a. i maskinrommet. Stormasta ble skiftet. Våren 1975 fikk Christiane fikk nytt dekk og nytt dekkshus hos Hansen & Arntzen i Langesund. Til tross for gratis tømmer og dekksplank, kostet denne runden ca. 150.000 kroner.

1980
Christiane ble rigget om til galeas, med ny rigg og nye seil. En har i dag ikke oversikt over kostnadene ved denne ombyggingen (og er noe usikker på dateringen, som er tatt etter Stephansens tegning).

1985/86
Ved Hobro Værft i Danmark fikk Christiane ny kjøl, ny akterstem, nye spanter i maskinrom og 140 m ny dekksplank. Kostnad 466.000 kr (herav 150.000 kr fra Norsk Kulturråds fartøyutvalg, 48.000 fra Buskerud fylkeskommune og 65.000 kr fra Drammen kommune, resten var innsamlede midler).

1989/90
Ved Hobro Værft ble resten av dårlige spanter og planker i skutesida over vann skiftet. Total kostnad 750.000 kr, alt skaffet til veie gjennom omfattende aksjoner i lokalmiljøet, størstedelen ved salg av et litografi av Christiane utført av drammenskunstneren Øivind Enger.

1992
Ved Hobro Værft fikk Christiane nytt baugspryd, nytt tak med skyveluke på bestikklugar, ny mesanbom, naglebenk ved stormast, samt lufteventiler og lysprismer i storluka. Kostnad 120.000 kr.

1995
Sjøspeiderne installerte ny motor med aksel og propell. Dette var en anskaffelse til 500.000 kroner.

1997/98
Hvor det ble lagt ned 1,4 mill. kr ved skifte av bunnstokker, kjølsvin, hudplank og lagt inn garnering nederst, ved Risør Trebåtbyggeri. Denne store reparasjonen ble finansiert med lån og noe forsikringspenger, men primært med pengestøtte: 600.000 fra kommunen, 250.000 fra Stiftelsen Uni, 50.000 fra Sparebanken Nor, 50.000 fra Sparebank 1 Eiker Drammen og 100.000 fra Riksantikvaren. Næringslivet i Drammen bidro også i form av materialer etc. Det ble under reparasjonen klarlagt at ytterligere spantedeler og bordganger i skutesida under vannlinja må skiftes innen neste 5-årsklassing, altså innen 2003. Kostnadene er mellom en halv og en million kroner.

Det går fram av oversikten over at det de siste 20 år har vært lagt ned over tre millioner kroner i rene penger i bevaring av Christiane. I tillegg har sjøspeidere, foreldre og Christianes Venner lagt ned tusenvis av ubetalte arbeidstimer. Rundt en tredel av de direkte kostnadene er dekket ved offentlige tilskudd, resten er skaffet til veie gjennom utleieturer og andre inntektsgivende tiltak I tillegg har speiderne en ikke ubetydelig gjeld på skuta. Det har altså vært lagt ned et omfattende arbeid i de senere år for å sikre Christianes fortsatte eksistens, gjennom fornyelse av skroget. Det er ikke gjennom dette gjort tiltak som hindrer det videre restaureringarbeid. Målet om å presentere ei skute som framstår tilnærmet historisk korrekt, er innen rekkevidde. Hvis det kan skaffes penger.